/

Мнацаканян Каринэ Артемьевна

Рец. на кн.: Morini M. Jane Austen’s Narrative Techniques: Stylistic and Pragmatic Analysis. L.: MPG Books Ltd., 2009 — 163 p.


Мнацаканян К. А. [Рецензия] // Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология. 2010. Вып. 4 (22). С. 149-153. — Рец. на кн.: Morini M. Jane Austen’s Narrative Techniques: Stylistic and Pragmatic Analysis. L.: MPG Books Ltd., 2009. — 163 p.

Данные об авторе

Мнацаканян Каринэ Артемьевна

PDF