/

Вестник ПСТГУ . Серия II: История. История Русской Православной Церкви

Вестник ПСТГУ II :104

ИССЛЕДОВАНИЯ

Постернак Андрей Владимирович, священник

Старицы в Древней Церкви

Постернак А. В. Старицы в Древней Церкви // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2022. Вып. 104. С. 11-26

DOI: 10.15382/sturII2022104.11-26
Статья посвящена анализу понятия «старицы» (πρεσβύτιδες, presbyterae) в грекоязычной и латинской традициях Древней Церкви. В восточной части Церкви старицы с апостольских времен пользовались почетом за свою благочестивую жизнь и преклонный возраст, что сближало их с церковными вдовами. Возможно, старицы и вдовы представляли собой одну группу женщин, которые получали материальную помощь от Церкви, наставляли молодых женщин, готовили их к крещению. Наименование стариц «пресвитидами» не стало, в отличие от понятий «диаконисса» и «вдова», обозначением женского институционального служения, хотя тенденция к этому существовала, о чем свидетельствует дискуссионный 11-й канон Лаодикийского Собора. Возможно, в Древней Церкви женское служение было в целом одинаковым, но в регионах, еще и из-за отсутствия его привязки к служению литургическому, именовалось по-разному как служение стариц, вдов, и диаконисс, то есть вне устоявшейся терминологии. До конца непонятно, что из себя представляло женское служение в западных общинах, так как в случаях, когда речь идет о старицах (пресвитерах, presbyterae), раннесредневековые западные авторы уже определенно подтверждают, что так обозначалась или жена пресвитера, или женщина строгого образа жизни, по сути монахиня, следившая за порядком и чистотой в храме, а также выпекавшая просфоры. Эволюция женского служения в Церкви, в первую очередь в западной ее части, демонстрировала невозможность его дальнейшей институционализации и сближения со служением литургическим.
cтарицы, пресвитиды – πρεσβύτιδες, пресвитеры – presbyterae, вдовы, диакониссы, женское церковное служение, Древняя Церковь
 1. Афанасьев Н., протопр. Пресвитиды или председательницы // Афанасьев Н., протопр. Церковь Божия во Христе: сб. ст. / сост. А. А. Платонов, В. В. Александров. М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. С. 516–528.
 2. Афанасьев Н., прот. Трапеза Господня. — Репр.: Рига, 1992. — Париж: Издание Религиозно-педагогического кабинета при Православном Богословском институте в Париже, 1952.
 3. Ветринский И. Я. Памятники древней христианской Церкви. СПб.: Тип. Деп. нар. просвещения, 1829. Т. 1. С. 182–191.
 4. Гидулянов П. В. Участие женщины в древнехристианском богослужении. Ярославль: Типо-литогр. наследн. Э. Г. Фальке, 1908.
 5. Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. — Репр.: М., 2002. — М.: Университетская тип., Страстной бульвар, 1901. Т. 1.
 6. Маслов И. Прекращение чина диаконисс в Церкви // Дух христианина, 1861–1862. Июнь. I отд. С. 697–713.
 7. Постернак А. В., свящ. Вдовы и диакониссы в иерархии Древней Церкви // Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2021. Вып. 98. С. 11–27. DOI: 10.15382/sturII202198.11–27.
 8. Постернак А. В., свящ. Женщины в западных церковных общинах в эпоху поздней Античности и раннего Средневековья // Божественная власть, церковная иерархия и духовный авторитет в раннехристианской латинской традиции / ред. Г. Е. Захаров. М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. С. 119–131.
 9. Постернак А. В., свящ. Статус вдов в Первом послании апостола Павла к Тимофею (1 Тим 5. 3–16) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2020. № 1 (29). С. 13–36. DOI: 10.24411/2224-5391-2020-10101.
 10. Служение женщин в Церкви: Исследования / С. Н. Баконина, отв. ред. М.: Изд-во ПСТГУ, 2013.
 11. Троицкий С. В. Диакониссы в Русской Церкви // Служение женщин в Церкви: Исследования / отв. ред. С. В. Баконина. М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. С. 303–334.
 12. Ульгорн Г. Христианская благотворительность в древней Церкви. СПб.: А. П. Лопухин, 1899.
 13. Achelis H. Altkirchliche Diakonissen // Realencyclopädie für protestantische Theologie und Kirche / J. Herzog, A. Hauck, Hrsg. 3. Aufl . Leipzig: I. C. Hinrichs, 1898. Bd. 4. S. 616–620.
 14. Augusti J. C. W. Denkwürdigkeiten aus der christlichen Archäologie. Leipzig: Dyk, 1830. Bd. 11. S. 212–222.
 15. Back C. Die Witwen in der frühen Kirche. Frankfurt: Peter Lang, 2015.
 16. Bingham J. Origines sive antiquitates ecclesiasticae. 2 ed. Halae Magdeburgicae: Sumtibus Orphanotrophei, 1751. T. 1. Col. XXII. P. 351–368.
 17. Colson J. La fonction diaconale aux origines de l’Église. P.: Desclée de Brouwer, 1960.
 18. Daniélou J. The Ministry of Women in the Early Church. L.: Faith Press, 1974.
 19. Dieckhoff A. W. Die Diakonissen der alten Kirche // Monatschrift für Diakonie und innere Mission. Hamburg, 1876–1877. Bd. 1. S. 289–309, 348–357, 394–408.
 20. Eisen U. E. Amtsträgerinnen im frühen Christentum: Epigraphische und literarische Studien. Göttingen: Vandehoeck & Rupprecht, 1996 (Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte / A. M. Ritter, Hrsg. Bd. 61).
 21. Howson J. S. Deaconesses or the Offi cial Help of Women in Parochial Work and in Charitable Institutions. L.: Longman, Green, Longman & Roberts, 1862.
 22. Ibáñez M. C. Sine Proprio. Estudio histórico-jurídico del voto de pobreza de los religiosos. Madrid: Dykinson, 2021.
 23. Karras V. A. Priestesses or Priests’ Wives: Presbytera in Early Christianity // St. Vladimir’s Theological Quarterly. 2007. № 51 (2–3). P. 321–345.
 24. Lafontaine P. H. Les conditions positives de l’accession aux ordres dans la première législation ecclésiastique (300–492). Ottawa: Éditions de l’Université d’Ottawa, 1963.
 25. Martimort A.-G. Les Diaconesses: Essai historique. Roma: Edizioni liturgiche, 1982.
 26. Pankowski A. J. C. De diaconissis. Commentatio archeologiса. Ratisbonae: Manz, 1866.
 27. Sedano J. Conclusion of the Millennium: Gratian’s Synthesis // Becoming a Priest: Canonical Discipline and Criteria on Suitability for Candidates / Sz. A. Szuromi, N. Á. de las Asturias, eds. Berlin: Frank & Timme, 2019. P. 123–148.
 28. Stark R. Women’s Sanctity in the Church: An Historiсаl Overview // A Cloud of Witness: Women’s Struggle for Sanctity. Talks from an Orthodox Women’s Conference / N. McLees, ed. Igo: The Valaam Society of America (Саl), 1992. P. 85–190.
 29. Suicerus J. Thesaurus ecclesiasticus. 3 ed. Amsterdami: Wetstenios & Smith, 1746. Vol. 1. Col. 864–869.
 30. Women Deacons? Essays with Answers / Ph. Zagano, ed. Collegeville (MT): Liturgical Press, 2016.
 31. Wordsworth J. The Ministry of Grace. L.: Longmans, Green & co; N. Y.; Bombay, 1903.
 32. Zimmermann M. De presbyterissis veteris ecclesiae commentariolus. Lipsiae: Sumptibus Christiani Emmerichii, 1704.
 33. Zscharnack L. Der Dienst der Frau in den ersten Jahrhunderten der christlichen Kirche. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1902.

Постернак Андрей Владимирович, священник


Ученая степень: кандидат исторических наук;
Ученое звание: доцент;
Место работы: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет; Российская Федерация, 109651, г. Москва, ул. Иловайская, 9, стр. 2, 5 этаж, комн. 511;
Должность: декан Исторического факультета;
ORCID: 0000-0003-1310-3503;
Электронный адрес: posternakav@inbox.ru.
«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 21-011-44125\21 «Латинская церковная традиция IV–VII вв. в современном научно-богословском контексте».
Захаров Георгий Евгеньевич

Взаимоотношения Римской, Фессалоникийской и Константинопольской кафедр в контексте развития синодальных институтов в первой половине V в.

Захаров Г. Е. Взаимоотношения Римской, Фессалоникийской и Константинопольской кафедр в контексте развития синодальных институтов в первой половине V в. // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2022. Вып. 104. С. 27-37

DOI: 10.15382/sturII2022104.27-37
Статья посвящена проблеме развития церковной организации сверхпровинциального уровня в Балканском регионе и влиянию на этот процесс Римской и Константинопольской кафедр. По мнению автора, закон императора Феодосия II 421 г., касавшийся церковных дел в Иллирике, не предполагал ликвидацию созданного Римским престолом Фессалоникийского викариата и передачу этого региона в юрисдикцию Константинопольской кафедры. Речь шла о наделении Константинопольского престола функцией альтернативной судебной инстанции, наряду с Фессалоникийским престолом, что обосновывалось статусом Константинополя как Нового Рима. Протест папы Бонифация I и западно-римского императора Гонория против этого решения, судя по всему, привели к тому, что в Иллирике сохранился status quo. Тем не менее данный закон вошел в Кодекс Феодосия. Также есть вероятность, что, наряду с диоцезом Восток, Иллирик подразумевался в качестве сферы реализации 9-го и 17-го правил Халкидонского собора 451 г., предписывающих в случае возникновения тяжб с участием митрополита, обращаться для проведения суда к экзарху диоцеза или к Константинопольскому престолу. Данная норма, судя по всему, была связана с существованием в Константинополе «постоянного собора», организация которого не требовала существенных затрат и усилий, в отличие от соборов диоцезов.
церковная организация, соборы, Иллирик, Римский престол, Константинопольский престол, Фессалоникийский викариат, Халкидонский собор
 1. Блодо Ф. Подготовка, восприятие и защита Халкидонского собора со стороны Римского папы Льва Великого // Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2020. Вып. 94. С. 11–30.
 2. Грацианский М. В. Церковно-административное содержание термина «экзарх диоцеза» 9-го и 17-го правил Халкидонского собора и вопрос о подсудности дел против митрополита // Античная древность и средние века. 2020. Т. 48. С. 53–73.
 3. Захаров Г. Е. Римский престол и Восточные Церкви в конфликте вокруг св. Иоанна Златоуста // Вестник древней истории. 2020. T. 80. Вып. 3. C. 697–711.
 4. Лепорский П. И. История Фессалоникского экзархата до времени присоединения его к Константинопольскому патриархату. СПб.: Типография М. И. Акинфиева и И. В. Леонтьева, 1901.
 5. Петр (Л’Юилье), архиеп. Правила первых четырех Вселенских соборов. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2005.
 6. Blaudeau Ph. Le siège de Rome et l’Orient (448–536). Étude géo-ecclésiologique. Rome: École française de Rome, 2012.
 7. Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta, Editio Critica. I: The Oecumenical Councils from Nicaea I to Nicaea II (325–787) / G. Alberigo, ed. Turnhout: Brepols Publishers, 2006.
 8. Dunn G. D. Church and State in the Dispute over the Vicariate of Thessaloniki during the Pontificate of Boniface I // Journal of Early Christian History. 2020. Vol. 10. Pt. 1. P. 37–60.
 9. Dunn G. D. Innocent I and Anysius of Thessalonica // Byzantion. 2007. Vol. 77. P. 124–148
 10. Gascou J. L’Égypte byzantine (284–641) // Le monde byzantin. T. I: L’Empire romain d’Orient (330–641) / Dir. C. Morrisson. P.: PUF, 2004. P. 409–441.
 11. Greenslade S. L. The Illyrian Churches and the Vicariate of Thessalonica, 378–95 // The Journal of Theological Studies. 1945. Vol. 46. P. 17–30.
 12. Grumel V. Le Vicariat de Thessalonique et le premier rattachement de l’Illyricum oriental au patriarcat de Constantinople // Annuaire de l’École des Législations Religieuses, 1950–1951. P., 1952. P. 49–63.
 13. Grumel V. Les origines du vicariat apostolique de Thessalonique // Actes du XIIe Congrès international d’études byzantines. Vol. II. Beograd: Naučno delo, 1964. P. 451–461.
 14. Hajjar J. Le synode permanent (σύνοδος Öνδημο¤σα) dans l’Église byzantine des origines au XIe siècle. Rome: Pontifi cium Institutum Orientalium Studiorum, 1962.
 15. Pietri Ch. Roma Christiana. Recherches sur l’Église de Rome, son organisation, sa politique, son idéologie de Miltiade à Sixte III (311–440). Rome: École française de Rome, 1976.
 16. Streichhan F. Die Anfänge des Vikariates von Thessalonich // Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung. 1922. Bd. 12. S. 330–384.
 17. The Acts of the Council of Chalcedon / R. Price, M. Gaddis, eds. Liverpool: Liverpool University Press, 2005. Vol. III.
 18. Zeiller J. Les origines chrétiennes dans les provinces danubiennes de l’Empire Romain. P.: E. De Boccard, 1918.

Захаров Георгий Евгеньевич


Ученая степень: кандидат исторических наук;
Ученое звание: доцент;
Место работы: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет; Российская Федерация, Москва, 127051, Лихов пер., д. 6;
Должность: заведующий кафедрой систематического богослови? и патрологии, доцент кафедры всеобщей истории;
ORCID: 0000-0002-3406-2088;
Электронный адрес: g.e.zakharov@gmail.com.
Статья подготовлена в рамках проекта «Соотношение идеи вселенского первенства с региональной консолидацией епископата в IV¬–VI вв.», осуществляемого при поддержке Фонда «Живая традиция».
Феофанов Александр Михайлович

Стратификация российского поместного дворянства середины — второй половины XVIII века

Феофанов А. М. Стратификация российского поместного дворянства середины — второй половины XVIII века // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2022. Вып. 104. С. 38-48

DOI: 10.15382/sturII2022104.38-48
В основу исследования положены материалы, сохранившиеся в фонде 16 Российского государственного архива древних актов (РГАДА). В них указаны возраст, имущественное положение (число душ), географическое расположение их владений (в каком уезде находились поместья) и место, куда они определялись на службу (армия, гвардия, флот и т.д.) или в учебное заведение. Всего учтено 8762 дворянина. Подавляющее большинство помещиков имели владения только в одном уезде. Медианное значение величины душевладения всех недорослей составило 14 душ, только помещиков-душевладельцев – 23 души. Более 20 процентов дворян не имели крестьян. Помещиков (более 100 душ) было чуть больше 12 процентов от всех дворян и около 16 процентов только от владельцев крепостных душ. Из всех помещиков менее 1 процентов были потомками думных чинов Московского царства. Ровно половина из них имела княжеский титул, почти 60 процентов были детьми военных и статских генералов. Это были очень богатые помещики, 92 процентов имели более чем 500 душ, свыше 78 процентов владели более чем 1.000 душ. Представителей титулованного дворянства, а именно князей, насчитывалось чуть более 2 процентов от общей массы помещиков. Четверть из них относилась к крупнопоместному дворянству. В целом крупные помещики составляли 2,5 процентов от общего числа дворян, треть их них была потомками думных чинов. Магнатов, владевших тысячью душ, и больше, было чуть больше 1 процента от общей массы помещиков, из них потомков думных чинов – почти 60 процентов. Будущих генералов из недорослей 1743–1750 гг. было менее 3 процентов, из них половина вышла из семей помещиков, владевших менее чем сотней душ. Из детей генералов (первых трех рангов) почти 90 процентов были крупными помещиками, владельцев более 1 тысячи душ было 72 процентов. При этом из потомков неродовитых дворян и, одновременно, детей генералов (первых трех чинов), владельцев более тысячи душ было всего лишь 42 процентоа. Эти цифры наглядно показывают сопряженность крупного душевладения и родовитости. Знатность оказывалась важнее даже генеральских чинов.
дворянство, помещики, генералы, князья, бояре, душевладение, просопография
 1. Ведюшкин В. А., Корелин А. П., Марасинова Е. Н., Назаров В. Д. Дворянство // Большая российская энциклопедия. М., 2007. Т. 8. С. 385.
 2. Водарский Я. Е. Население России в конце XVII — начале XVIII века. М., 1977.
 3. Кабузан В. М., Троицкий С. М. Изменения в численности, удельном весе и размещении дворянства в России в 1782–1858 гг. // История СССР. 1971. № 4. С. 162–164.
 4. Миронов Б. Н. Российская империя: от традиции к модерну. Т. 1. СПб., 2014.
 5. Прохоров М. Ф. Крепостное крестьянство России в 1750 — начале 1770-х годов: дис… д-ра ист. наук. М., 1998.
 6. Рубинштейн Н. Л. Сельское хозяйство России во второй половине XVIII в. М., 1957.
 7. Семевский В. И. Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II. Т. 1. СПб., 1903.
 8. Шепукова Н. М. Об изменении душевладения помещиков Европейской России в первой четверти XVIII — первой половине XIX в. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы, 1963. Вильнюс, 1964. С. 402–419.

Феофанов Александр Михайлович


Ученая степень: кандидат исторических наук;
Место работы: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет; Российская Федерация, 115184, Москва, ул. Новокузнецкая, дом 23б; доцент кафедры истории России;
Должность: доцент кафедры историии России;
ORCID: 0000-0001-7180-0927;
Электронный адрес: aleksandr-feofanov@yandex.ru.
Статья подготовлена при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2021 г.
Менщиков Игорь Самуилович; Павлуцких Тимофей Геннадьевич

Осада Далматовского монастыря во время крестьянских волнений 1842 г.

Менщиков И. С., Павлуцких Т. Г. Осада Далматовского монастыря во время крестьянских волнений 1842 г. // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2022. Вып. 104. С. 49-63

DOI: 10.15382/sturII2022104.49-63
В статье рассматриваются крестьянские волнения 1842–1843 гг., известные как картофельные бунты. Эпицентром волнений 1842 г. стали зауральские уезды Пермской губернии (Камышловский и Шадринский). Крестьяне захватывали волостные правления и церкви, требовали от сельских властей и духовенства выдать им «запродажную грамоту», согласно которой их якобы «передавали под барина», т.е. делали крепостными. Опасаясь гнева толпы, несколько волостных писарей и волостных голов бежали в Далматовкий Успенский монастырь, чтобы найти убежище за его стенами. Однако в город Далматово стали собираться крестьяне из окрестных сел, захватили в плен далматовского волостного голову и писаря и требовали выдать им «запродажную грамоту» под угрозой применения пыток. В это время казначей монастыря иеромонах Николай приказал запереть ворота монастыря и пригрозил восставшим, что будет стрелять из пушки. Затем в составе религиозной процессии он проследовал к волостному правлению и освободил волостного голову и волостного писаря. После этого он, не встречая сопротивления, вернулся с ними в монастырь. Эти события рисовались некоторыми советским историками, такими как Н. М. Дружинин, С. В. Токарев как героическая осада Далматовского монастыря. Однако анализ архивных и опубликованных источников показывает, что осады фактически не было, крестьяне не собирались захватывать монастырь и не препятствовали передвижению из него, а стрельба из монастыря велась (если велась) холостыми зарядами. Когда на следующий день пришли военные отряды, большая часть крестьян разбежалась, несколько десятков было арестовано без сопротивления и предано суду. Таким образом, мы имеем дело с историографическим мифом, в основе которого лежит идеология и некритическое отношение к источникам и работам других историков.
бунты, картофельные бунты, Зауралье, Далматовский монастырь, социальная психология, слухи, менталитет
 1. Дружинин Н. М. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева. Т. 2: Реализация и последствия реформы. М., 1958.
 2. Менщиков И. С. Культура Южного Зауралья во второй половине XIX — начале ХХ века. Курган, 2006.
 3. Менщиков И. С., Павлуцких Т. Г. Сельское духовенство и картофельные бунты в Зауралье 1842–1843 гг. // Вестник ПСТГУ. Сер. II. История. История Русской Православной Церкви. 2020. № 92. С. 75–92.
 4. Менщиков И. С., Павлуцких Т. Г. Картофельные бунты в Зауралье как отражение традиционного сознания русского крестьянства // Вестник Пермского университета. История. 2021. № 3(54). С. 48–58.
 5. Миронов Б. Н. Крестьянское движение в России накануне эмансипации как момент истины // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2019. Т. 64. С. 817–842.
 6. Савич А. А. Очерки истории крестьянских волнений на Урале в XVIII — ХХ вв. М., 1931.
 7. Савич А. А. Прошлое Урала: Исторические очерки. Пермь, 1925.
 8. Токарев С. В. Крестьянские картофельные бунты. Киров, 1939.

Менщиков Игорь Самуилович


Ученая степень: кандидат исторических наук;
Ученое звание: доцент;
Место работы: Курганский государственный университет; Российская Федерация, 640020, г. Курган, ул. Пушкина, 135;
Должность: доцент кафедры истории и документоведения;
ORCID: 0000-0001-5037-9563;
Электронный адрес: ygor@bk.ru.

Павлуцких Тимофей Геннадьевич


Статус обучающегося: Аспирант;
Место учёбы: Курганский государственный университет; Российская Федерация, 640020, г. Курган, Пушкинская ул., 135;
ORCID: 0000-0001-5827-1987;
Электронный адрес: dobro_rg45@mail.ru.
Чернышова Надежда Константиновна

Протоиерей Иоанн Восторгов и развитие агиографии в Сибири в начале XX века (на материалах торжеств по случаю канонизации Митрополита Тобольского Иоанна (Максимовича))

Чернышова Н. К. Протоиерей Иоанн Восторгов и развитие агиографии в Сибири в начале XX века (на материалах торжеств по случаю канонизации Митрополита Тобольского Иоанна (Максимовича)) // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2022. Вып. 104. С. 64-76

DOI: 10.15382/sturII2022104.64-76
В статье рассматривается гипотеза о возможном участии известного миссионера, проповедника, журналиста и публициста, новомученика протоиерея о. Иоанна Восторгова в создании проекта «Сибирского патерика» – сборника жизнеописаний сибирских святых, возникшего в Омске в начале XX в. Эта возможность связана с событиями торжественной канонизации Митрополита Тобольского и всея Сибири Иоанна Максимовича (1916 г.). Анализ проповедей, произнесенных во время торжеств, и других публицистических произведений протоиерея, записей дневникового характера, а также наличие в библиотеке миссионера уникальных агиографических сочинений, изданных в Сибири, позволили реконструировать взгляды И. Восторгова на значение и рост почитания святых в России в начале XX века, увидеть особое внимание о. протоиерея к подвигам сибирской составляющей Св. Руси. О. Иоанн Восторгов подчеркнул, что проявления святости в регионе тесно связаны с миссионерской деятельностью сибирского духовенства; отметил, что миссионерство было важной стороной подвижничества сибирских иерархов. Более того, проповедь христианства миссионер рассматривал как историческую миссию русского народа, воспринятую им в крещении. Проповедничество сибирских миссионеров, утверждает о. Иоанн, наглядно проявляет эту сторону исторической задачи русского народа». Значение состоявшейся канонизации Св. Иоанна о. протоиерей рассматривает как продолжение процесса канонизаций Синодального периода истории Православия в России, а именно как залог помощи этих святых в условиях грядущих испытаний и предстоящих России вызовов.Тобольские торжества оказались удобной площадкой для всесибирского обсуждения патерика. Проповеди о. Иоанна содержали не только историософские рассуждения о роли Православия в формировании особенностей русской истории, но и формулировали задачи развития агиографии с учетом развивающихся событий. Неопубликованные «Заметки в связи с поездкой в Сибирь» о. протоиерея, веденные им во время тобольских торжеств, обнаружили списки сибирских святых, со включением значительной группы миссионеров, афористической формулировки миссионерского подвига – «миссионерство движется прежде всего святостью» и – возможно – упоминание «Сибирского патерика».
протоиерей Иоанн Восторгов, миссионерство, святые, святитель, агиография, жизнеописание, житие, подвиг, подвижничество, Святая Русь, Сибирский Патерик, митрополит Иоанн Максимович, канонизация, Тобольск
 1. Виноградов А. Ю., Сургуладзе М., Анохина Т. В., Лосева О. В. Андрей Первозванный // Православ. энциклопедия. М., 2000. Т. 2. С. 370–376.
 2. Гребенюк Т. П. Владельческие книжные знаки в Отделе редких книг Российской государственной библиотеки: каталог. Кн. 4: Вавилов–Вяземский. М., 2014. С. 449–451. № 599.
 3. Житие священномученика Иоанна Восторгова // Правда веры и жизни. Житие и труды священномученика протоиерея Иоанна Восторгова / сост. Гумеров А. М., 2004. С. 11–48.
 4. Макарий (Булгаков), митр. Московский и Коломенский. История русской церкви. Кн. 1–2. М., 1994. Кн. 1. С. 91–102.
 5. Полищук Е. С. История «Журнала Московской Патриархии». URL: http: patriarchia.ru/db/text/5306940.html (дата обращения: 09.04.2021).
 6. Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги 1790–1917 гг.: в 3 т. / ГПНТБ СО РАН, отв. сост. Р. Е. Павлова. Новосибирск, 2004–2005.
 7. Флоренский П., свящ. Предполагаемое государственное устройство в будущем: сб. архив. материалов и статей / сост. игумен Андроник (Трубачев). М., 2009. 208 с.
 8. Феодосий (Процюк). В вере ли вы? Житие и труды священномученика Сильвестра, архиепископа Омского. М., 2006. 607 с.
 9. Фомин С. В. Последний царский святой святитель Иоанн (Максимович) митрополит Тобольский, сибирский чудотворец. Житие. Чудеса. Прославление. Служба. Акафист. СПб.: О-во святителя Василия Великого, 2003. 702 с.
 10. Чернышова Н. К. Священномученик прот. И. И. Восторгов и православная книжность Сибири и Дальнего Востока в начале XX в. // Наука, технологии и информация в библиотеках. LIBWAY–2019. Иркутск 17–19 сент. 2019: сб. тез. докл. Междунар. науч.- практ. конф. Новосибирск, 2019. С. 219.

Чернышова Надежда Константиновна


Ученая степень: доктор исторических наук;
Место работы: гпнтб со ран;
Должность: старший научный сготрудник;
ORCID: 0000-0001-5308-9860;
Электронный адрес: Chernyshova@gpntbsib.ru.
Титова Екатерина Викторовна

«Союз 17 октября» и московская «Комиссия по церковным и вероисповедным вопросам»: опыт взаимодействия

Титова Е. В. «Союз 17 октября» и московская «Комиссия по церковным и вероисповедным вопросам»: опыт взаимодействия // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2022. Вып. 104. С. 77-94

DOI: 10.15382/sturII2022104.77-94
Статья посвящена вопросу взаимодействия партии «Союз 17 октября» с одной из либеральных церковно-реформаторских групп – московской «Комиссией по церковным и вероисповедным вопросам» в 1905–1907 гг. Исследование основано на комплексе разнообразных источников, прежде всего на официальных документах, связанных с деятельностью партии «Союз 17 октября», светских и церковных периодических изданиях, публицистических работах октябристов и членов «Комиссии». На основе источникового материала автор проливает свет на события конфронтации либерально настроенных членов Общества любителей духовного просвещения с московскими церковными иерархами. В статье раскрываются причины формирования «Комиссии», а также обстоятельства, которые привели к ее с сближению с партией «Союз 17 октября». Они сводились, с одной стороны, к потребности «Комиссии» обрести материальную поддержку со стороны партии, а с другой – к необходимости разработки церковного вопроса в программе октябристов при содействии представителей православного духовенства, церковных публицистов, преподавателей духовных учебных заведений. Автор статьи послеживает организационные изменения в работе «Комиссии» после перехода ее под крыло «Союза 17 октября», делая вывод о том, что именно под влиянием октябристов происходит институциональное оформление церковно-реформаторской группы. Также при финансовой поддержке партии выходит сборник основных трудов «Комиссии». Немаловажным было и идеологическое влияние: переход «Комиссии» под крыло октябристов стал фактором расширения круга рассматриваемых ею вопросов. Автором раскрываются причины угасания деятельности «Комиссии» при «Союзе 17 октября». Они заключаются в затихании общественной дискуссии по проблеме церковной реформы из-за решения властей об откладывании созыва церковного собора, а также в потребности октябристов в более интегрированной в партийную жизнь церковной структуры. В статье показано, как повлиял опыт взаимодействия «Комиссии» и «Союза 17 октября» на последующую работу октябристов над церковным вопросом во II и III Государственных Думах.
А.И. Гучков, «Союз 17 октября», московская «Комиссия по церковным и вероисповедным вопросам», Общество любителей духовного просвещения, движение за церковные реформы, церковный собор, церковная реформа
 1. Балакшина Ю. В. Братство ревнителей церковного обновления (группа «32-х» петербургских священников), 1903–1907: Документальная история и культурный контекст. М., 2014.
 2. Воронцова И. В. К истории «московской церковной революции» в Обществе любителей духовного просвещения // Церковь и время. 2007. № 2 (30). С. 128–147.
 3. Гайда Ф. А. Совет министров о проблемах Православной Российской Церкви (1906–1914) // Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2014. Вып. 2 (57). С. 23–37.
 4. Головушкин Д. А. Феномен обновленчества в русском православии первой половины XX века. СПб., 2009.
 5. Зосима (Давыдов), игумен. «Московская церковная революция», или Деятельность Московского общества любителей духовного просвещения в 1905–1908 гг. // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского богословского института: Материалы. М., 2005. С. 308–409.
 6. Извеков Н. Д. Исторический очерк полувековой жизни и деятельности Московского общества любителей духовного просвещения (1863–1913 гг.). М., 1913.
 7. Козлов В. Ф. Епархиальный дом в Москве: хроника жизни дома и Князь-Владимирского храма. 1902– 1918 гг. М., 2015.
 8. Копылова Е. А. Московское общество любителей духовного просвещения: становление и традиции духовного просвещения в России в период середины XIX — начала XX в.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. (07.00.02). М., 2016.
 9. Ореханов Г. Л., прот. На пути к Собору. Церковные реформы и первая русская революция. М., 2002.
 10. Павлов Д. Б., Шелохаев В. В. Союз 17 октября // Политические партии России: история и современность / под ред. А. И. Зевелова, Ю. П. Свириденко, В. В. Шелохаева. М., 2000.
 11. Рожков В. С., прот. Церковные вопросы в Государственной Думе. М., 2004.
 12. Розанов Н. П. Второе сословие. Мои воспоминания о жизни московского духовенства в последнее пятидесятилетие перед революцией / ред. М. И. Одинцов // Ученые записки. Вып. 6: Церковная история XX века и обновленческая смута. М., 2000.
 13. Российский либерализм: Идеи и люди. Т. 2: XX век. М., 2018.
 14. Фирсов С. Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х — 1918 г.). М., 2002.
 15. Христофоров И. А. От самодержавия к думской монархии // Первая революция в России: взгляд через столетие. М., 2005.

Титова Екатерина Викторовна


Статус обучающегося: Аспирант;
Статус обучающегося: Аспирант;
Ученое звание: профессор;
Место учёбы: МГУ имени М.В. Ломоносова;
Должность: Аспирант;
ORCID: 0000-0002-1960-9831;
Электронный адрес: katerina.neg@yandex.ru.
Бирюкова Юлия Александровна

Проблемы правового и материального положения православного приходского духовенства на Юге России после Февральской революции 1917 г.

Бирюкова Ю. А. Проблемы правового и материального положения православного приходского духовенства на Юге России после Февральской революции 1917 г. // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2022. Вып. 104. С. 95-107

DOI: 10.15382/sturII2022104.95-107
В статье исследуется проблема статуса духовенства южных епархий России, прослеживается его изменение в связи с революционными событиями 1917 г., преобразованиями в области государственно-церковных отношений и изменениями в общественном сознании. Рассматриваются формы, в которых выражалось отношение мирян к духовенству и те факторы, которыми оно определялось. Основными источниками для анализа стали материалы общественно-церковного обсуждения проблемы положения и материального обеспечения духовенства периодической печати. Также привлекаются материалы съездов духовенства и мирян и делопроизводства Временного Высшего Церковного Управления на Юге России. Автор приходит к выводу, что важнейшей составляющей реформ данного периода являлось включение мирян в состав органов церковного управления разных уровней, в решение всех категорий вопросов — управленческих, правовых и финансовых, что происходило по инициативе духовенства в целом. Однако экономическая зависимость духовенства от мирян, которые нередко попадали под влияние светских органов власти, на фоне роста индивидуалистических настроений, угасания общинного духа и стремительного расцерковления народа, ещё более усугубляло положение духовенства, которое видело выход из ситуации в радикальном изменении системы материального обеспечения пастырской деятельности. Ими были намечены некоторые программы выхода из кризиса.
православное духовенство, прихожане, миряне, церковность, религиозность, церковное образование, революция
 1. Агеев Е. А., свящ. Церковная жизнь в условиях гонений на материалах Хопёрского и Усть-Медведицкого округов в 1917–1930 гг.: дис. … канд. ист. наук. 26.00.01. Теология. 2020.
 2. Агеев Е. А., свящ. Православная Церковь на Среднем Дону в соборный и послесоборный периоды (1917–1930). М.: Спасское дело, 2019.
 3. Агеев Е. А., свящ. Документы Особой комиссии по расследованию действий большевиков при ГК ВСЮР (1919 г.) в ГА РФ как источник по истории приходских храмов и монастырей современной Волгоградской митрополии в годы Гражданской войны // Вестник архивиста. 2015. № 4. С. 52–65.
 4. Аксенов В. Б. Вера и массовое сознание: расцерковление россиян в 1907–1917 гг. // Электронный научно-образовательный журнал «История», 2015. Вып. 6 (39) [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: http://history.jes.su/s207987840000545-8-1 (дата обращения: 25.06.2021).
 5. Аксенов В. Б. Народная религиозность и образы духовенства в годы Первой мировой войны и революции // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2019. № 1–2. (37). С. 272–303.
 6. Беглов А. Л. Российская революция и Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг.: от «церковной революции» — к «канонической реставрации» // Христианос: альманах. Вып. XXVI. Рига, 2017.
 7. Белоногова Ю. И. Служба и материальное обеспечение приходского духовенства Московской епархии в начале XX в. / Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. М., 2007. С. 54–78.
 8. Белоногова Ю. И. Взаимоотношение приходского сельского духовенства с прихожанами (по материалам ЦИАМ) // История не учительница: сб. статей. М., 2008. С. 133–153.
 9. Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г. Революция, религия, культура: взаимодействие центра и периферии в 1917–1918 гг. // Революционная Сибирь: истоки, процессы, наследие: сб. статей Всероссийской научной конференции. БУВО «Сургутский государственный университет», 2017. С. 175–190.
 10. Кияшко Н. В. Приходское духовенство в социальной структуре населения Российской империи: штрихи к портрету // Вестник архивиста Кубани. 2014. № 9. С. 83–89.
 11. Кияшко Н. В. Система церковного управления и положение духовенства на Юге России в 1918–1919 гг. // Материалы VIII Международной научно-богословской конференции студентов СПбДА: сб. докладов. СПб: Изд-во СПбДА, 2016. С. 230.
 12. Кияшко Н. В. Влияние Февральского переворота 1917 года на церковную жизнь и духовенство Русской Православной Церкви на Кубани // Гуманитарные чтения РГГУ. 2017. М., 2018. С. 202–206.
 13. Леонтьева Т. Г. Православное духовенство и революция // К истории русских революций: События. Мнения. Оценки. Памяти И. И. Минца. М., 2007. С. 582–602.
 14. Леонтьева Т. Г. Революция. Духовенство. Приход // Великая российская революция, 1917: сто лет изучения: материалы Международной научной конференции. М., 2017. С. 420–426.
 15. Леонтьева Т. Г. Гражданская война, Православная Церковь, священник // Гражданская война и российская провинция: современное восприятие, подходы и оценка: сб. материалов Международной научно-практической конференции / отв. ред. Р. А. Хазиев. Уфа, 2018. С. 57–65.
 16. Силано Ф. Каноническое право в зале большевистского суда: Русская революция как революция церковного права // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. Российская революция. 2019. № 1–2 (37). С. 153–181.
 17. Скарборо Д. Московская епархиальная революция // Там же. С. 104–126.
 18. Edward E. Rosloff. Red Priests: renovationism, Russian Orthodoxy, and Revolutions, 1905–1946. Indiana University Press, 2002.

Бирюкова Юлия Александровна


Ученая степень: кандидат исторических наук;
Место работы: Донской государственный технический университет; Российская Федерация, 344000, Ростов-на-Дону, Площадь Гагарина, 1.;
Должность: доцент;
ORCID: 0000-0001-5321-2574;
Электронный адрес: yliya-biryukova@yandex.ru.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 21-011-44120 «Православное духовенство на Юге России в годы войн и революций начала XX в.».
Бартенев Григорий Владимирович

Взаимодействие сотрудников Совета по делам РПЦ и органов госбезопасности в период 1943-1953 гг.

Бартенев Г. В. Взаимодействие сотрудников Совета по делам РПЦ и органов госбезопасности в период 1943-1953 гг. // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2022. Вып. 104. С. 108-121

DOI: 10.15382/sturII2022104.108-121
В настоящей статье проводится анализ взаимоотношений сотрудников органов госбезопасности (НКВД, НКГБ, МГБ СССР) с членами и уполномоченными Совета по делам Русской Православной Церкви в первые десять лет с начала существования Совета. Исследование данной проблемы было проведено на основе архивных документов Совета за указанный период и позволило показать процесс формирования государственной политики в отношении РПЦ, реализуемой через два вышеназванных ведомства, а также различие в подходах этих ведомств к церковной политике. Выявлены различные типы взаимодействия сотрудников двух ведомств и этапы развития государственной политики в отношении Церкви в обозначенный период. Такими периодами являлся начальный период работы Совета до Поместного Собора 1945 года, когда церковная политика государства, проводимая через Совет, воспринималась как временное явление, и происходило разделение сфер влияния между Советом и органами госбезопасности в церковном вопросе. Следующий период закончился сменой руководства МГБ в 1946 году и характеризовался реализацией задуманной церковной политики государства через Совет, глава которого Г.Г. Карпов формально подчинялся главе МГБ В.Н. Меркулову. После назначения на должность министра В.С. Абакумова и увольнения Карпова из МГБ в 1947 году начался этап формирования новой, более жесткой, линии в политике государства по отношению к Церкви, основную роль в котором играли органы госбезопасности. Очевидным моментом смены государственной политики в церковном вопросе стали события «Саратовской купели» начала 1949 года. С этого момента начался четвертый этап ужесточения государственной политики в отношении Церкви, продолжавшийся, несмотря на арест Абакумова и смерть Сталина до конца рассматриваемого периода.
Совет по делам РПЦ, Карпов, органы госбезопасности, НКВД, НКГБ, МГБ, церковно-государственная политика
 1. Берман А., Скакун Р. «Обеспечивать проверенной агентурой из числа духовенства»: Директивы НГБ СССР о Поместных соборах Русской Православной Церкви. Из архива службы безопасности Украины // Церковно-исторический вестник. № 24–35. 2017–2018. М.: Об-во любителей церковной истории, 2020. С. 247–258.
 2. Крымская епархия под началом святителя Луки (Войно-Ясенецкого): сб. документов / сост., предисловие: прот. Николай Доненко, С. Б. Филимонов. Симферополь: Н.Орiанда, 2010.
 3. Курляндский И. А. Сталин, власть, религия (религиозный и церковный факторы во внутренней политике советского государства в 1922–1953 гг.). М.: Кучково поле, 2011. 720 с.
 4. Письма Патриарха Алексия I в Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете Народных Комиссаров — Совете Министров СССР 1945–1970 гг.: в 2 т. М.: РОССПЭН, 2009. Т. 1.
 5. Чумаченко Т. А. Государство, Православная Церковь, верующие. 1941–1961 гг. М.: АИРО-ХХ, 1999. 248 с. (Первая монография).
 6. Шкаровский М. В. Русская Православная церковь при Сталине и Хрущеве (государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах). М.: Крутицкое Патриаршее Подворье. Общество любителей церковной истории, 1999. 400 с.

Бартенев Григорий Владимирович


Статус обучающегося: Аспирант;
Место учёбы: Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет; Российская Федерация, 127051, г. Москва, Лихов пер., 6 / 1;
ORCID: 0000-0002-1269-1342;
Электронный адрес: gbartenev@bk.ru.
Бурдуков Илья Витальевич, священник

Личные дела священнослужителей епархиального делопроизводства как источник по истории Русской Православной Церкви середины – второй половины XX в. (на материалах Смоленского епархиального управления)

Бурдуков И. В. Личные дела священнослужителей епархиального делопроизводства как источник по истории Русской Православной Церкви середины – второй половины XX в. (на материалах Смоленского епархиального управления) // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2022. Вып. 104. С. 122-131

DOI: 10.15382/sturII2022104.122-131
Статья посвящена исследованию одной из наименее изученных групп исторических источников – личных дел священнослужителей. В качестве репрезентативного материала был использован архив Смоленского епархиального управления. На основе причинно-следственного метода удалось рассмотреть ряд личных дел священнослужителей и на их основе обозначить те тематические блоки, изучение которых способствует более полному и глубокому погружению в исторические реалии существования Русской Православной Церкви через призму жизни и деятельности духовенства. Документы епархиальных архивов способны пролить свет на те или иные обстоятельства жизни священнослужителя советского периода и увидеть его подлинный портрет благодаря тем свидетельствам, которые сохранились в личных делах – послужным спискам, автобиографиям, жалобам, вырезкам из периодики и т.д. Определяющим фактором объективности рассмотрения подобного рода документов предполагает использование комплексного подхода, способного восполнить те лакуны, которые неизбежны при делопроизводстве. В этой связи, при исследовании личных дел священнослужителей советского периода необходимо учитывать фактор верификации содержащейся в них информации в силу политических реалий и субъективности решений того или иного архиерея, либо сотрудников епархиального управления. Данная работа не претендует на исчерпанность. Напротив, эта попытка исследования направлена на то, чтобы, во-первых, обратить внимание на проблему малоизученности обозначенного рода источников. Во-вторых, представляется важным обратить внимание на сохранность и доступность для исследователей епархиальных архивов. Последнее требует особого внимания и от разрешения этих вопросов зависит судьба значительного пласта истории не только Церкви, ее служителей, но и нашего государства
архивный фонд РФ, Смоленское епархиальное управление, делопроизводство, личные дела священнослужителей, послужной список, автобиография, фельетон, источники по истории Русской Церкви, жалобы на священников
 1. Старостин Е. В. Архивное наследие Русской Православной Церкви: пути развития // Вестник ПСТГУ. 2005. Вып. 1. С. 161–170.
 2. Уваров С., диакон. Участие архиепископа Михаила (Чуба) во внешних церковных связях Русской Православной Церкви в 1950–1960-е годы // Церковь и время. 2017. № 1 (78) С. 196–224.
 3. Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в XX веке. М.: Вече; Лепта, 2010.

Бурдуков Илья Витальевич, священник


Статус обучающегося: Аспирант;
Статус обучающегося: Аспирант;
Место учёбы: Смоленская православная духовная семинария;
Должность: Помощник ректора по научной работе;
ORCID: 0000-0002-4021-6610;
Электронный адрес: burdukov.1990@gmail.com.

ПУБЛИКАЦИИ

Анашкин Антон Владимирович

Послание римского папы Сикста (Ксиста) III к Проклу, архиепископу Константинопольскому

Анашкин А. В. Послание римского папы Сикста (Ксиста) III к Проклу, архиепископу Константинопольскому // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2022. Вып. 104. С. 135-144

DOI: 10.15382/sturII2022104.135-144
Настоящая работа включает в себя публикацию перевода с латинского языка послания римского папы Сикста (Ксиста) III архиепископу Константинополя Проклу (437 г.), а также вступительную статью и историко-филологический комментарий. В начале статьи приводится информация об авторе и адресате послания, затем осуществляется его анализ. Послание проливает свет на взаимоотношения Римского престола с Константинопольской и Фессалоникийской кафедрами в 430-е годы, а также позволяет лучше понять роль Фессалоникийского викариата в его отношениях с Церквами Рима и Константинополя. Текст, вероятно, написан в качестве реакции на обращение иллирийских епископов к Константинопольскому престолу в обход Анастасия Фессалоникийского. В послании архиепископу Проклу папа Сикст защищает юрисдикционные права архиепископа Фессалоники как папского викария в Иллирике. При этом Иллирик рассматривается Сикстом как область, подчиненная Фессалоникийскому престолу, о чем папа заявлял и в других своих посланиях. В работе подчеркивается связь рассматриваемого послания с другими посланиями папы Сикста (Si quantum, Gratulari potius и Doctor gentium). В своем послании Сикст напоминает Проклу о случае с епископом Иддуем и о своей поддержке судебного решения константинопольского предстоятеля. Похоже, что тем самым Сикст рассчитывал побудить Прокла действовать аналогично в случае возникновения таких ситуаций, когда иллирийские епископы обращаются за поддержкой в Константинополь. Сикст призывает Прокла поддержать Анастасия в его правах и не принимать епископов его области без официальных сопроводительных писем.
папа Сикст (Ксист) III, свт. Прокл Константинопольский, Анастасий Фессалоникийский, Восточный Иллирик, Фессалоникийский викариат, раннее христианство, церковная организация
 1. Зайцев Д. В. Иоанн II // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2015. Т. 23. С. 526–527.
 2. Лепорский П. И. История Фессалоникского экзархата до времени присоединения к Константинопольскому патриархату (магистерская диссертация). СПб.: Типография М. И. Акинфиева и И. В. Леонтьева, 1901.
 3. Франгулян Л. Р., Штефан В. В. Энкомий в честь 24 старцев Прокла Кизического (М.591 f. 1r–11v) // Ориенталистика. 2020. Т. 3. № 5. С. 1379–1396.
 4. Экклезиологическая традиция и церковная организация Иллирика в конце IV — первой половине V в.: Исследования и переводы / Г. Е. Захаров, А. В. Анашкин, сост. М.: ПСТГУ, 2022.
 5. Brown P. Pelagius and his Supporters // Journal of Theological Studies. 1968. Vol. 19. № 1. P. 93–114.
 6. Cavalcanti E. Sisto III, santo // Enciclopedia dei Papi. 2000. URL: https://www.treccani.it/enciclopedia/santo-sisto-iii_%28Enciclopedia-dei-Papi%29/ (дата обращения: 06.12.2021).
 7. Die Briefe der Päpste und die an sie gerichteten Schreiben. Band 3: Innocentius I. bis Sixtus III. (vom Jahre 402–440) / Zusammengesetzt, übersetz, mit Einleitungen und Anmerkungen versehen von Severin Wenzlowski (Bibliothek der Kirchenväter, 1. Serie, Band 46). Kempten: Kösel, 1877.
 8. Epistularum Romanorum Pontifi cum ad vicarios per Illyricum aliosque episcopos Сollectio Thessalonicensis / С. Silva-Tarouca, ed. Romae: Apud aedes Pontifi ciae Universitatis Gregorianae, 1937.
 9. Hinschius P. Decretales pseudo-Isidorianae et Capitula Angilramni. Leipzig: Offi cina Bernhardi Tauchnitz, 1863.
 10. Kampert O. Sixtus III. von Rom // Lexikon der antiken christlichen Literatur / S. Döpp, W. Geerlings, Hrsg. Freiburg im Breisgau; Basel; Wien: Herder, 2002. S. 645–646.
 11. Kötter J. M. Autonomie der illyrischen Kirche? Die Sixtus-Briefe der Collectio Thessalonicensis und der Streit um das kirchliche Illyricum // Millennium (Jahrbuch zu Kultur und Geschichte des ersten Jahrtausends n. Chr.). 2012. Bd. 9. № 1. S. 163–186.
 12. Suchla B. R. Proclus von Konstantinopel // Lexikon der antiken christlichen Literatur / hrsg. von Siegmar Döpp und Wilhelm Geerlings. Freiburg im Breisgau; Basel; Wien: Herder, 2002. S. 591–592.
 13. Vetustissimae epistulae Romanorum pontifi cum (Die ältesten Papstbriefe) / H.-J. Sieben, Hrsg. Bd. 3. Freiburg; Basel; Wien: Herder, 2015.

Анашкин Антон Владимирович


Ученая степень: кандидат филологических наук;
Место работы: ПСТГУ;
Должность: Заместитель декана;
ORCID: 0000-0002-5246-2210;
Электронный адрес: miles-an@rambler.ru.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта No 21-011-44125\21 «Латинская церковная традиция IV–VII вв. в современном научно-богословском контексте».
Воробьёв Владимир Николаевич, протоиерей; Мазырин Александр Владимирович, священник; Косик Ольга Владимировна

«Формула» священномученика митрополита Кирилла (Смирнова) из тетради священномученика епископа Дамаскина (Цедрика). 1934 г.

Воробьёв В. Н., Мазырин А. В., Косик О. В. «Формула» священномученика митрополита Кирилла (Смирнова) из тетради священномученика епископа Дамаскина (Цедрика). 1934 г. // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2022. Вып. 104. С. 145-160

DOI: 10.15382/sturII2022104.145-160
Публикация вводит в научный оборот важнейший документ первого, согласно воле святого Патриарха Тихона, кандидата на должность Патриаршего Местоблюстителя священномученика митрополита Кирилла (Смирнова), составленный в апреле 1934 г. и подводящий итог осмысления им создавшегося церковного положения и поиска выхода из ситуации, порожденной политикой заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского). Священномученик Кирилл был твердо привержен наследию Собора 1917–1918 гг. и соборно учрежденного патриаршего управления. Важнейшими каноническими актами, которыми, по его убеждению, следовало руководствоваться в сложившихся условиях, были постановление Высшего Церковного Управления при Патриархе Тихоне от 20 ноября 1920 г. и патриаршее завещательное распоряжение от 7 января 1925 г. Единомышленником митрополита Кирилла был священномученик епископ Дамаскин (Цедрик). Он убедительно подкреплял их позицию ссылками на письма Патриаршего Местоблюстителя митрополита Петра (Полянского) 1929–1930 гг., из которых неопровержимо следовало, что митрополит Сергий значительно превысил свои полномочия и присвоил себе права, каковыми наделен не был. В публикацию такжевходит составленный, вероятнее всего, епископом Дамаскином документ, опирающийся на мнения митрополитов Кирилла и Петра. Оба публикуемых документа приводятся по одному источнику – тетради епископа Дамаскина, изъятой у него при аресте в 1934 г., а ныне хранимой в Джорданвилле – духовном центре Русской Зарубежной Церкви.
Русская Православная Церковь, митрополит Кирилл (Смирнов), епископ Дамаскин (Цедрик), Патриарх Тихон (Беллавин), митрополит Петр (Полянский), митрополит Сергий (Страгородский), высшее церковное управление, узурпация церковной власти, церковная полемика, каноническое право, экклесиология
 1. «Авво мой родной!»: Жизнеописание, избранные труды и переписка преподобномученика Неофита (Осипова) / сост., жизнеописание, примеч. О. И. Хайловой. М.: Изд-во ПСТГУ, 2019.
 2. «Авво мой родной!»: Письма священномученика митрополита Кирилла (Смирнова) преподобномученику архимандриту Неофиту (Осипову) 1933–1934 гг. / публ. прот. В. Воробьева, свящ. А. Щелкачева, свящ. А. Мазырина, О. И. Хайловой и И. С. Казакова; вступ. ст. и коммент. свящ. А. Мазырина и О. И. Хайловой // Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2014. Вып. 2 (57). С. 117–142.
 3. Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917–1943 / сост. М. Е. Губонин. М.: Изд-во ПСТБИ, 1994.
 4. Воробьев В., прот., Косик О. В. Слово Местоблюстителя: Письма Местоблюстителя священномученика митрополита Петра (Полянского) к митрополиту Сергию (Страгородскому) из Тобольской ссылки и люди, послужившие появлению этих документов // Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2009. Вып. 3 (32). С. 37–69.
 5. Косик О. В. Истинный воин Христов: Книга о священномученике епископе Дамаскине (Цедрике). М.: Изд-во ПСТГУ, 2009.
 6. Мазырин А., свящ. Подвиг первосвятительского служения Патриаршего Местоблюстителя священномученика Петра, митрополита Крутицкого // Кифа — Патриарший Местоблюститель священномученик Петр, митрополит Крутицкий (1862–1937) / отв. ред. прот. В. Воробьев. М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. С. 343–714.
 7. Николаев С. К., диак. «Деяние» архиепископа Серафима (Самойловича) и полемика относительно его позиции в кругу близких ему лиц в 1933–1934 гг. // Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2019. Вып. 90. С. 117–148.
 8. Николаев С. К., диак. Обзор архивного фонда священномученика архиепископа Серафима (Самойловича) и исповедницы Ираиды Тиховой // XXV Ежегодная богословская конференция ПСТГУ. М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. С. 144–148.
 9. Последнее следственное дело архиепископа Феодора (Поздеевского) / авт.-сост. Т. В. Петрова. М.: Даниловский благовестник, 2010.
 10. «Это есть скорбь для Церкви, но не смерть ее…»: Из материалов следственного дела священномученика митрополита Кирилла Казанского (1930) / публ. и примеч. Н. А. Кривошеевой и А. В. Мазырина // Богословский сборник. Вып. 8. М.: Изд-во ПСТБИ, 2001. С. 326–351.

Воробьёв Владимир Николаевич, протоиерей


Ученая степень: доктор богословия;
Ученая степень: кандидат физико-математических наук;
Ученое звание: профессор;
Место работы: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет; Российская Федерация, 127051, г. Москва, Лихов пер., 6/1.;
Должность: ректор;
ORCID: 0000-0002-6083-0220;
Электронный адрес: artamkin.tg+Protww@yandex.ru.

Мазырин Александр Владимирович, священник


Ученая степень: доктор богословия;
Ученая степень: кандидат исторических наук;
Ученое звание: профессор;
Место работы: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет; Российская Федерация, 127051, г. Москва, Лихов пер., 6/1, ком. 219;
Должность: профессор;
ORCID: 0000-0002-6490-9745;
Электронный адрес: am_pstbi@mail.ru.

Косик Ольга Владимировна


Ученая степень: кандидат филологических наук;
Место работы: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет; Российская Федерация, 127051, г. Москва, Лихов пер., 6/1;
Должность: старший научный сотрудник;
ORCID: 0000-0003-3968-1483;
Электронный адрес: olga_kosik@mail.ru.
Публикация подготовлена в рамках проекта «Развитие взаимоотношений Русской Православной Церкви с другими Поместными Церквами в 1917–1945 гг. в свете изменений политической обстановки и особенностей экклезиологических воззрений ведущих церковных деятелей того времени» при поддержке ПСТГУ и Фонда «Живая традиция».
Кострюков Андрей Александрович

«Остаюсь искренним другом Русской Православной Зарубежной Церкви»: письма иеромонаха Василия (Родзянко) протопресвитеру Георгию Граббе

Кострюков А. А. «Остаюсь искренним другом Русской Православной Зарубежной Церкви»: письма иеромонаха Василия (Родзянко) протопресвитеру Георгию Граббе // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2022. Вып. 104. С. 161-184

DOI: 10.15382/sturII2022104.161-184
В публикации вводятся в научный оборот письма протоиерея Владимира Родзянко (иеромонаха Василия) протопресвитеру Георгию Граббе. Автор и адресат хорошо известны. Первый из них — будущий епископ и многолетний ведущий православных передач на радио «Би-би-си». Второй также впоследствии стал епископом, долгие годы был секретарем Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви и оказывал на ее политику огромное влияние. Письма написаны в начале 1979 г. в момент серьезных изменений в жизни их автора. Первое из писем автор подготовил, будучи протоиереем Владимиром, второе — вскоре после монашеского пострига, уже будучи иеромонахом Василием. Поводом для появления писем стали выпады руководства Русской Зарубежной Церкви против Московского Патриархата, а также распространившаяся в Русской Зарубежной Церкви идея о полном отсутствии благодати у сообществ, не принадлежащих к Православной Церкви. Такая идея была высказана протопресвитером Г. Граббе в статье «Акривия и икономия». Такой подход усугублялся тем, что руководство Русской Зарубежной Церкви считало отпавшими от православия и клириков Московской Патриархии. Следствием этого стало мнение об их безблагодатности. Иеромонах Василий (Родзянко) считал, что такое мнение ошибочно и опасно. Ссылаясь на ряд исторических прецедентов и мнение святителя Иоанна (Максимовича), автор писем доказывал, что православная вера и евхаристия выше юрисдикционных разногласий, что временные разделения на благодать не влияют. Автор писем настаивал, что клириков Московского Патриархата, ведущих проповедь и сопротивляющихся богоборческой власти необходимо поддерживать. В письмах содержатся интересные факты, касающиеся отношений Русской Зарубежной и Сербской Церквей в 1920 — 1940-е гг., изложены малоизвестные подробности конфликта между Русской Зарубежной Церковью и другими ветвями русской церковной эмиграции.
Русская Православная Церковь Заграницей, Сербская Православная Церковь, Московский Патриархат, митрополит Филарет (Вознесенский), святитель Иоанн (Максимович), епископ Василий (Родзянко), епископ Григорий (Граббе)
 1. Антоний (Храповицкий), митр. Пастырское богословие. Свято-Успенский Псково- Печерский монастырь, 1994.
 2. Карташов А. Вселенские Соборы. СПб.: Библиополис, 2002.
 3. Кострюков А. Русская Зарубежная Церковь в 1925–1939 гг. Юрисдикционные конфликты и отношения с московской церковной властью. М.: ПСТГУ, 2012.

Кострюков Андрей Александрович


Ученая степень: доктор исторических наук;
Ученая степень: кандидат богословия;
Место работы: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет; Российская Федерация, 127051, г. Москва, Лихов пер. 6/1, комн. 219;
Должность: вед. науч. сотр. Научно-исследовательского отдела новейшей истории РПЦ; доцент кафедры общей и русской церковной истории и канонического права;
ORCID: 0000-0003-4334-1035;
Электронный адрес: a.kost@mail.ru.