/

Курский Глеб Александрович,

Рец. на кн.: Fuller Dow L. K. Images of Zion: Biblical Antecedents for the New Jerusalem. Sheffi eld: Sheffi eld Phoenix, 2010. X, 286 p.


Курский Г. А. [Рецензия] // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. 2012. Вып. 4 (42). С. 113-115. — Рец. на кн.: Fuller Dow L. K. Images of Zion: Biblical Antecedents for the New Jerusalem. Sheffi eld: Sheffi eld Phoenix, 2010. X, 286 p.

Данные об авторе

Курский Глеб Александрович,

PDF