/

Уколов Кирилл Игоревич

Рец. на кн.: Schüβler W., Sturm E. Paul Tillich: Leben, Werk, Wirkung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2007. X, 278 S.


Уколов К. И. [Рецензия] // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. 2008. Вып. 3 (23). С. 105-111. — Рец. на кн.: Schüβler W., Sturm E. Paul Tillich: Leben, Werk, Wirkung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2007. X, 278 S.

Данные об авторе

Уколов Кирилл Игоревич

PDF