/

Borisova Irina

Motivating students with pedagogy as a major subject


Borisova Irina (2021) "Motivating students with pedagogy as a major subject ", Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia IV : Pedagogika. Psihologiia, 2021, vol. 60, pp. 134-148 (in Russian).

DOI of the paper: 10.15382/sturIV202160.134-148

Abstract

The article discusses the results of a study of the motivation of students of the 1st — 4th years receiving pedagogical education in the subject Russian Language and Literature at Bryansk State University. 105 people were examined using a set of techniques aimed at studying the educational and professional motivation of students (“Educational motivation of students” by A. A. Rean and V. A. Yakunin modifi ed by N. Ts. Badmaeva, “Motives for choosing a profession” R.V. Ovcharova, “Motivation for studying at a university” by T. I. Ilyina). To determine the signifi cance of diff erences in the motivation of diff erent groups of students, the non-parametric Mann-Whitney test was used. To establish the relationship between students̓ motives, the Pearson correlation criterion from the SPSS 17 package was used. The motivation of diff erent groups of students was studied and compared, depending on their desire to work at school and depending on the course of study. It was found that students who want to work at school have more expressed professional, educational, professional and social motives compared to other groups of students. Other diff erences were revealed that show students who are not going to work at school are less motivated than other groups of students. It is shown that by the 3rd course, the motivation decreases, and in the 4th year it rises again. Various relationships between students’ motives have been established.

Keywords

communicative motives, avoidance motives, motives of prestige, professional motives, motives of creative self-realisation, educational and cognitive motives, social motives, internal individually important motives, internal socially important motives, external positive motives, external negative motives

References

 1. Atkinson J., Birch D. (1978) Introduction to motivation. New York.
 2. Bakshaeva N., Verbitskii A. (2006) Psikhologiia motivatsii studentov [Psychology of student motivation]. Moscow (in Russian).
 3. Borisova I. (2014) “Motivatsiya uchebnoi deyatel'nosti podrostkov s raznoi uspevaemost'yu” [Motivation of the educational activity of adolescents with diff erent academic achievements] in Y. Zinchenko, O. Karabanova, A. Podolsky, G. Glotova (eds) Deyatel'nostnaya teoriya ucheniya: sovremennoe sostoyanie i perspektivy. Materialy Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii 6–8 fevralia 2014 [Activity theory of teaching: current state and prospects. Proceedings of the International scientifi c conference held on 6–8 February 2014]. Moscow, pp. 156–158 (in Russian).
 4. Borisova I. V. Zhupieva E. I., Rabovalyuk L. N., Roslyakova N. I., Tsygankova T. N. (2016) N. V. Sidyacheva (eds) Psikhologiya razvitiya: v fokuse vnimaniya rebenok XXI veka. Monografiya. [Developmental psychology: the child of the XXI century as the focus of attention]. Novosibirsk (in Russian).
 5. Bozhovich L. I. (1972) “Problema razvitiya motivatsionnoi sfery rebenka” [“The problem of development of the child's motivational sphere”] in L. I. Bozhovich, L. V. Blagonadezhin (eds) Izuchenie motivatsii povedeniya detei i podrostkov [Studying the motivation of behaviour of children and adolescents]. Moscow, pp. 7–44 (in Russian).
 6. Il'in E. P. (2000) Motivatsiya i motivy [Motivation and motives]. St. Petersburg (in Russian).
 7. Karpova E. V., Makarycheva I. N. (2016) “Vzaimosvyaz' refl eksivnosti i motivatsii v determinatsii uchebnoi deyatel'nosti” [Interrelation of reflectivity and motivation in the determination of educational activity”]. Yaroslavskii pedagogicheskii vestnik, 2016, vol. 6, pp. 268–273 (in Russian).
 8. Khekkhauzen Kh. (2001) Psikhologiya motivatsii dostizheniya [Psychology of achievement motivation]. St. Petersburg (in Russian).
 9. Leont'ev A. N. (2003) Potrebnosti, motivy i soznanie [Needs, motives and consciousness]. Moscow (in Russian).
 10. Makkeland D. (2007) Motivatsiya cheloveka [Human motivation]. St. Petersburg (in Russian).
 11. Markova A. K., Matis T. A., Orlov A. B. (1990) Formirovanie motivatsii ucheniya [Formation of the motivation of learning]. Moscow (in Russian).
 12. Maslou A. (2008) Motivatsiya i lichnost' [Motivation and personality]. St. Petersburg (in Russian).
 13. Slepko Y. N. (2016) “Formirovanie motivov uchebnoi deyatel'nosti v period obucheniya v VUZe” [“Formation of the motives of educational activity during the period of study at the university”]. Yaroslavskii pedagogicheskii vestnik, 2016, vol. 1, pp. 188–193 (in Russian).
 14. Vilyunas V. K. (1990) Psikhologicheskie mekhanizmy motivatsii cheloveka [Psychological mechanisms of human motivation]. Moscow (in Russian).
 15. Yakunin V. A. (1994) Psikhologiya uchebnoi deyatel'nosti studentov [Psychology of students’ learning activities]. Moscow (in Russian).
 16. Zeer E. F. (2003) Psikhologiya professional'nogo obrazovaniya: Uchebnoe posobie [Psychology of vocational education: Textbook]. Moscow; Voronezh (in Russian).
 17. Zubarev V. F., Bondarev G. A. (2016) “Sovremennoe predstavlenie o razlichnykh aspektakh uchebnoi motivatsii studentov” [A modern understanding of various aspects of students’ educational motivation]. Sovremennye naukoemkie tekhnologii, 2016, vol. 4–1, pp. 118–123 (in Russian).

Information about the author

Borisova Irina


Academic Degree: Candidate of Sciences* in Psychological Sciences;
Place of work: Briansk State University; 14 Bezhitskaya Str., Bryansk, 241036, Russian Federation;
Post: associate professor in the department of general and professional psychology;
ORCID: 0000-0001-8754-3099;
Email: Irmarbor1@yandex.ru.

*According to the International Standard Classification of Education (ISCED) 2011, the degree of Candidate of Sciences (Cand.Sc.) belongs to ISCED level 8 — "doctoral or equivalent", together with PhD, DPhil, D.Lit, D.Sc, LL.D, Doctorate or similar.