/

Nikulina Elena

Methodology of historical-pedagogical research of heritage of church authors on the example of st. Feofan Zatvornik


Nikulina Elena (2013) "Methodology of historical-pedagogical research of heritage of church authors on the example of st. Feofan Zatvornik ", Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia IV : Pedagogika. Psihologiia, 2013, vol. 29, pp. 84-88 (in Russian).

Abstract

In article possibilities of application of modern methodological approaches and methods of historical and pedagogical researches for studying of heritage of representatives of orthodox pedagogical tradition are considered.

Keywords

Methodology of historical-pedagogical research, history of religious education and pedagogical thought

References

1. Pedagogika: Uchebnoe posobie dlja studentov vysshih pedagogicheskih uchebnyh zavedenij (Pedagogics: Textbook for Students of Pedagogical High Schools), Moscow, 2002.
2. Bobryshov S. V. Istoriko-pedagogicheskoe issledovanie razvitija pedagogicheskogo znanija: metodologija i teorija (Historical-Pedagogical Study of Development of Pedagogical Knowledge: Methodology and Theory), Stavropol', 2006.
3. Kopyl A. N. 2007 “O metodologicheskih osnovanijah istorii pedagogiki i obrazovanija” (About Methological Grounds of History of Pedagogics and Education), in Pedagogika, 2007, vol. 8.
4. Bondarevskaja E. V., Kul'nevich S. V. Pedagogika: lichnost' v gumanisticheskih teorijah i sistemah vospitanija (Pedagogics: Person in Humanistic Theories and Systems of Education), Rostov-n/D, 1999.
5. Kotova I. B., Shijanov E. N. Filosofsko-gumanisticheskie osnovanija pedagogiki (Philosophical-Humanistic Grounds of Pedagogics), Rostov-n/D, 1997.
6. Ushinskij K. D. 1948–1953 “Trud v ego psihicheskom i vospitatel'nom znachenii”, in Sobranie sochinenij, Moscow, Leningrad, 1948-1953, vol. 2, pp. 347, 352-353.
7. Pirogov N. I. 1985 “Nuzhno li sech' detej i sech' v prisutstvii drugih detej?” (Is it Necessary to Flog Children and Flog in Presence of Other Chidren), in Izbrannye pedagogicheskie sochinenija, Moscow, 1985, pp. 102-107.
8. Ushinskij K. D. 1953 “Vnutrennee ustrojstvo severo-amerikanskih shkol” (Inner Structure of North American Schools), in Sobranie sochinenij, Moscow, Leningrad, 1948–1953, vol. 2, pp. 219-220.
9. Pol'skov K. O. 2010 “K voprosu o nauchnom bogoslovskom metode” (To Question about Scientific Theological Methode), in Voprosy filosofii, 2010, vol. 7, p. 96.

Information about the author

Nikulina Elena

PDF