/

Voronin Timofei

Review of «Современные записки» (Париж, 1920–1940). Из архива редакции. М., 2011, 2012 гг. Вокруг редакционного архива «Современных записок» (Париж, 1920–1940). М., 2010


Voronin Timofei (2014) Rev. of «Sovremennie zapiski» (Parizh, 1920–1940). Iz arhiva redaktsii. M., 2011, 2012 gg. Vokrug redaktsionnogo arhiva «Sovremennih zapisok» (Parizh, 1920–1940). M., 2010, Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia III : Filologiia, 2014, vol. 37, pp. 91-92 (in Russian).

Information about the author

Voronin Timofei

PDF