/

Skliarov Oleg

Review of Русское литературоведение XX века: имена, школы, концепции: Материалы Международной научной конференции (Москва, 26–27 ноября 2010 г.) / Под общ. ред. О. А. Клинга и А. А. Холикова — М.; СПб.: Нестор-История, 2012 — 320 с.


Skliarov Oleg (2013) Rev. of Russkoe literaturovedenie XX veka: imena, shkoli, kontseptsii: Materiali Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (Moskva, 26–27 noiabria 2010 g.) / Pod obsht. red. O. A. Klinga i A. A. Holikova. — M.; SPb.: Nestor-Istoriia, 2012 — 320 s., Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia III : Filologiia, 2013, vol. 32, pp. 141-149 (in Russian).

Information about the author

Skliarov Oleg

PDF