/

Mazyrin Aleksandr, priest

A New Word in the Domestic Study of Schisms — Review of Лавринов В., прот. Обновленческий раскол в портретах его деятелей. М.: Общество любителей церковной истории, 2016


Mazyrin Aleksandr (2016) "A New Word in the Domestic Study of Schisms". Rev. of Lavrinov V., prot. Obnovlencheskiy raskol v portretah ego deiateley. M.: Obshtestvo lyubiteley tserkovnoy istorii, 2016, Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia II : Istoriia. Istoriia Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi, 2016, vol. 73, pp. 141-148 (in Russian).

Information about the author

Mazyrin Aleksandr, priest

PDF