/

The Staff s of St. Tikhon’s Orthodox University Took Part in the International Educational Pokrovski Readings (Brussels)


(2016) "The Staff s of St. Tikhon’s Orthodox University Took Part in the International Educational Pokrovski Readings (Brussels) ", Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia II : Istoriia. Istoriia Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi, 2016, vol. 70, pp. 149-150 (in Russian).

PDF