/

Tsygankov Dmitrii

Review of Панкрат Т. В. Благотворительная деятельность приходских попечительств Москвы. Вторая половина XIX – начало ХХ столетия. М.: Изд-во ПСТГУ. 2011. 192 с.


Tsygankov Dmitrii (2013) Rev. of Pankrat T. V. Blagotvoritelynaia deiatelynosty prihodskih popechitelystv Moskvi. Vtoraia polovina XIX – nachalo HH stoletiia. M.: Izd-vo PSTGU. 2011. 192 s., Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia II : Istoriia. Istoriia Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi, 2013, vol. 50, pp. 165-168 (in Russian).

Information about the author

Tsygankov Dmitrii

PDF