/

Posokhov Sergei

Review of Грачева Ю. Е. «Позвольте мне быть полезным!». Василий Назарович Каразин на государственной службе и в общественной жизни России первой трети ХІХ в. М.: Изд-во ПСТГУ. 2012. 183 с.


Posokhov Sergei (2012) Rev. of Gracheva Yu. E. «Pozvolyte mne bity poleznim!». Vasiliy Nazarovich Karazin na gosudarstvennoy sluzhbe i v obshtestvennoy zhizni Rossii pervoy treti HІH v. M.: Izd-vo PSTGU. 2012. 183 s., Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia II : Istoriia. Istoriia Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi, 2012, vol. 44, pp. 135-136 (in Russian).

Information about the author

Posokhov Sergei

PDF