/

Pirogov Dmitrii

The problem of supply of the Russian army on the eve of the First world war in the assessments of military


Pirogov Dmitrii (2011) "The problem of supply of the Russian army on the eve of the First world war in the assessments of military ", Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia II : Istoriia. Istoriia Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi, 2011, vol. 41, pp. 86-91 (in Russian).

Keywords

the supply of the army, the military periodicals of the First world war

Information about the author

Pirogov Dmitrii

PDF