/

Kornilov Aleksandr

Review of Букова О. В. Святитель земли Нижегородской. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай (Кутепов). Нижний Новгород : «Кварц», 2009. 328 с.


Kornilov Aleksandr (2010) Rev. of Bukova O. V. Sviatitely zemli Nizhegorodskoy. Mitropolit Nizhegorodskiy i Arzamasskiy Nikolay (Kutepov). Nizhniy Novgorod : «Kvarts», 2009. 328 s., Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia II : Istoriia. Istoriia Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi, 2010, vol. 34, pp. 135-139 (in Russian).

Information about the author

Kornilov Aleksandr

PDF