/

Chentsova Dar'ia

Религиоведческому знанию для школьников - быть или не быть? — Review of Карасёва С. Г., Шкурова Е. В. Знания о религии в школах Беларуси: состояние и перспективы. БГУ, 2015


Chentsova Dar'ia (2016) "Religiovedcheskomu znaniyu dlia shkolynikov - bity ili ne bity?". Rev. of Karasiova S. G., Shkurova E. V. Znaniia o religii v shkolah Belarusi: sostoianie i perspektivi. BGU, 2015, Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia I : Bogoslovie. Filosofiia. Religiovedenie, 2016, vol. 67, pp. 147-149 (in Russian).

Information about the author

Chentsova Dar'ia


Place of work: graduate student Institute of Philosophy in Saint Petersburg State University;
Email: email: ciayca@yandex.ru.

PDF