/

Pavliuchenkov Nikolai

Review of Флоренский П. В. Обретая путь. Павел Флоренский в университетские годы: В 2 т. Прогресс-Традиция, 2015.


Pavliuchenkov Nikolai (2016) Rev. of Florenskiy P. V. Obretaia puty. Pavel Florenskiy v universitetskie godi: V 2 t. Progress-Traditsiia, 2015., Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia I : Bogoslovie. Filosofiia. Religiovedenie, 2016, vol. 63, pp. 140-143 (in Russian).

Information about the author

Pavliuchenkov Nikolai

PDF