/

Rezvykh Tat'iana

«Apocalypse and Russia»: Eschatological Theme by S. N. Durylin


Rezvykh Tat'iana (2015) "«Apocalypse and Russia»: Eschatological Theme by S. N. Durylin ", Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia I : Bogoslovie. Filosofiia, 2015, vol. 60, pp. 113-135 (in Russian).

DOI of the paper: 10.15382/sturI201560.113-135

Information about the author

Rezvykh Tat'iana