/

Nosachev Pavel

Review of Сэджвик М. Наперекор современному миру: Традиционализм и тайная интеллектуальная история XX века. НЛО, 2014


Nosachev Pavel (2014) Rev. of Sedzhvik M. Naperekor sovremennomu miru: Traditsionalizm i taynaia intellektualynaia istoriia XX veka. NLO, 2014, Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia I : Bogoslovie. Filosofiia, 2014, vol. 53, pp. 155-164 (in Russian).

Information about the author

Nosachev Pavel

PDF