/

Shilov Evgenii, priest

Review of Испанские и португальские поэты, жертвы инквизиции: Стихотворения, сцены из комедий, хроники, описания аутодафе, протоколы, обвинитель- ные акты, приговоры / В. Парнах, пер., сост. и коммент. СПб.: Гиперион, 2012. 224 с.


Shilov Evgenii (2013) Rev. of Ispanskie i portugalyskie poeti, zhertvi inkvizitsii: Stihotvoreniia, stseni iz komediy, hroniki, opisaniia autodafe, protokoli, obvinitely- nie akti, prigovori / V. Parnah, per., sost. i komment. SPb.: Giperion, 2012. 224 s., Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia I : Bogoslovie. Filosofiia, 2013, vol. 45, pp. 123-125 (in Russian).

Information about the author

Shilov Evgenii, priest

PDF