/

Rumyantsev Dmitry

Vasiliy Rozanov’s letters to the neighbours — Review of


Rumyantsev Dmitry (2022) "Vasiliy Rozanov’s letters to the neighbours". Rev. of , Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia I : Bogoslovie. Filosofiia. Religiovedenie, 2022, vol. 101, pp. 139-144 (in Russian).

Information about the author

Rumyantsev Dmitry


Post: Independent Researcher; Moscow, Russia;
ORCID: 0000-0003-3497-0083;
Email: rumiantsev.da@ya.ru.

PDF