/

Zheltov Mikhail, диакон

Dmitryevsky A.A. Books correction at Nikon — Review of


Zheltov Mikhail (2005) "Dmitryevsky A.A. Books correction at Nikon". Rev. of , Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia I : Bogoslovie. Filosofiia, 2005, vol. 14, pp. 191-195 (in Russian).

Information about the author

Zheltov Mikhail, диакон

PDF